KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Gold’s Gym markasının Türkiye sahibi olan Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş., 6698 Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 10 çerçevesinde doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları sizlerin dikkatine sunar.
Hedefimiz KVKK gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda kişisel verilerinizin toplanma,
işlenme amaçları ve süreçlerini, hukuki dayanaklarımızı ve haklarınızı en şeffaf şekilde sizlere
aktarmaktır. Gold’s Gym olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve
paylaşılması aşamaları dahil olmak üzere gizliliğinizi korumak amacıyla üst düzey güvenlik tedbirleri
alarak hareket etmekteyiz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz;
veri sorumlusu olarak Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (“Gold’s Gym”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri,
çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri vb. taraflardan; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri
bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem, uyum bilgisi ve pazarlama satış
bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir
Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 Yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi vb. yerel ve
uluslararası yükümlülüklere uygun hareket etmek,
 Hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim
kurmak,
 Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak satış ve pazarlama
faaliyetleri çerçevesinde kişiye özel reklam, kampanya, avantajlar sunmak ve ilginizi
çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 Pazarlama faaliyetleri gereğince yapılacak ölçümleme, istatistiki analizler,
segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmaları dahilinde,
 Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve
ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak,
 Davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, iletişim, optimizasyon,
denetim, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış,

reklam, iletişim, risk yönetimi ve kontrol vb. ilgili iş birimleri tarafından gereken çalışmaların
icrası,
 Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amacıyla yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal
sorumluluk aktiviteleri, satın alma, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları ve
hukuki operasyonları yönetmek,
 Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına
ilişkin olarak Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri
ifa etmek,
 Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak.

c) Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere
sadece aşağıda belirtilen kişilerle 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
 Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya
kuruluşlara,
 Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,
 Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere,
program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi
konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara.
d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz mağazalarımız, internet sitemiz (Çerez Politikası) ve mobil uygulamamız, çağrı
merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya
da ileride kurulacak diğer kanallar aracılığıyla Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından
yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.
e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz
durumunda Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1.
fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve
sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Hancross
Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda aşağıdaki hususların bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de
başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun,
pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, yapılacak
araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda,
Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.
Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak …………………………..
adresine gönderebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ………………. e-posta adresine veya
……………… Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için goldsgym.com.tr kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, adres, vb.)
sizlerden talep etmektedir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve
bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları
değiştirmesi mümkün değildir.
Yasal olarak belirlenen çerçevede toplanan ve saklanan bu bilgiler müşteri profillerine yönelik
faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri
“sınıflandırma” çalışmaları sadece goldsgym.com bünyesinde kullanılmaktadır. Toplanan veriler,
müşterinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta,
faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve başka şirketlere satılmamaktadır.
Müşteri bilgileri ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmanın zorunlu
olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIM POLİTİKASI
Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla
kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Çerezler, ziyaret
ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan
küçük metin dosyalarıdır.
a) Çerez (Cookie) Kullanım İzni
Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez uyarısını kapatmak vb.) devam
ettiğiniz takdirde çerez kullanımına onay vermiş olduğunuz varsayılır. İstediğiniz taktirde
gerekli ayarları yaparak bu bilgilerin alınmasını kısıtlayabilir veya tamamen
engelleyebilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

www.goldsgym.com.tr sitenize (internet ve/veya mobil uygulamalarına) üyelik/alışveriş/ziyaret
işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep
telefonu, mail adresim vb.) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları, gerek çeşitli
ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için
Şirketiniz Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından, tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak
ticari elektronik iletiler gönderileceği, dilediğim zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen
SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemler (red) ile iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği
mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki
açıklamalar ve/veya sözleşme kapsamındaki haklarım herhalde ve ayrıca geçerli kalmak üzere;
her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve
pazarlama amacı ile mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve
uygulamaları için Şirketiniz Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş. kanunlara uygun şekilde
SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal
medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks,
e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim kanalları ile tarafıma ticari elektronik
iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onayım vardır.

Hancross Spor ve Turizm Hizmetleri A.Ş.
Adres:
Telefon:
Kep Adresi: